Search Results

91 items found

Events (9)

View All

Pages (82)

  • Children & Families First | Delaware | Prevention Intervention Healing

    Our Name Is Our Promise Pwomès nou vle di: Sante, sekirite, ak byennèt ou menm ak fanmi ou se pi gwo priyorite nou. KIJAN NOU KAPAB EDE OU JODI A? Mwen ansent ak premye pitit mwen an. Mwen ansent ak premye pitit mwen an. Mwen bezwen èd pou jwenn gadri. Mwen vle pitit mwen an ale nan Head Start. Mwen kap chèche klas paran. Mwen kap chèche klas paran. Adolesan mwen ak mwen ap konbat. Mwen vle aprann sou adopsyon. Mwen vle aprann sou adopsyon. Mwen enterese nan paran adoptif. Pwomès nou vle di: Bay bon sèvis yo, pou bon moun yo, nan bon moman. Ede ou avèk siksè nouri devlopman pitit ou a. Patenarya Fanmi Enfimyè Healthy Families Delaware DE ESPWA Pwogram Parenting Ankourajan Etabli estabilite, asire sekirite, & kenbe fanmi yo ansanm. Ranfòse Fanmi yo Evalyasyon Fanmi ak Repons Entèvansyon (FAIR) Fonksyonèl Terapi Fanmi Konekte timoun yo nan relasyon ki an sekirite, ki estab, ak ankourajan. Swen adoptif & Adopsyon Seaford House Konsèy Post Adopsyon Fanmi Rechèch & Angajman Ogmante aksè a bon kalite edikasyon timoun piti. Delaware Stars Head Start & Bonè Head Start Pwogram Manje Swen Timoun ak Granmoun Kapasite Grant Sipòte ladrès akademik, sosyal, ak emosyonèl pitit ou a. Lekòl kominotè yo Sant Konpòtman Sante Resous pou Adolesan CBITS & rebondisman tounen Diminye estrès nan ede ou satisfè bezwen konkrè fanmi ou. AccessCare: Referans Swen Timoun Jis nan tan swen Seaford Kominote nan espwa Sipò Referans Wraparound Pwomès nou vle di: Kreye espwa, opòtinite ak chanjman pozitif ki transfòme lavi ak avni. APWOCHE NOU Aprann plis bagay sou fondasyon estratejik nou an Brain science research is the foundation of our framework 20,000+ Timoun ak fanmi yo te sèvi chak ane. SIKSES MEZIB Gade ki jan pratik ki baze sou prèv delivre rezilta pwouve Evidence-based practices deliver proven results and positive change Pwomès nou an vle di: Timoun yo nouri, an sante, epi san danje; moun yo valè ak fleksib; ak fanmi yo fò ak endepandan.

  • PWOGRAM | cffde

    PWOGRAM & SÈVIS Nan Timoun ak Fanmi Premyèman, nou te fè non nou, pwomès nou an. Nou mete sante ak byennèt timoun yo ak fanmi yo premye pa ofri prèv ki baze sou pwogram ak sèvis nan tout faz yo nan devlopman ak lavi. EDIKASYON PARAN AK AVIZAJE POU SÈVI ENFMASYON SOU ENTÈVASYON SANTE TIMOUN YO A ​ Patenarya Fanmi Enfimyè ​ Healthy Families Delaware ​ Delaware HOPE ​ Antretyen Pwogram Paran ETABLI ESTABILITE, ASIRANS SEKIRITE, AK KENBE FANMI YO ANSANM ​ Ranfòse Pwogram Fanmi yo ​ Evalyasyon Fanmi ak Entèvansyon (FAIR) ​ Terapi Fanmi fonksyonèl REDI ESTRES PA EDE FANMI YO SATISFE BEZWEN KONKRET YO ​ Sèvis Asistans pou Rekòmandasyon pou Swen Timoun ​ Jis nan Sipò nan espas travay tan swen ​ Seaford Kominote nan Hope KONEKTE TIMOUN POU AN SEKIRITE, RELASYON ENFIMYE ​ Foster Care ​ Adopsyon ​ Post Adopsyon Konsèy ​ Rechèch Fanmi & Angajman OGAMANTE AKSE NAN EDIKASYON BONE BONE BONE BONE KI WO ​ Head Start & Early Head Start ​ Delaware Stars pou siksè bonè ​ Pwogram manje pou timoun ak pou granmoun ​ Pwogram Grant Capacity SIPTE REZILTA AKADEMIK POZITIF, SOSYAL, AK EMOSYONEL ​ Konsiltan Sante Konpòtman (BHCs) ​ Lekòl kominotè yo ​ Sant Resous pou adolesan (ARC) Edikasyon nan pibèt ​ Klinik Sant Resous Adolesan (ARC) BUILDING RESILIENCE TO OVEROVER LA NEGATIF ​​IMPACT DE TRAUMA ​ Entèvansyon Konesans Konpòtman ak Repons (CBITS & Tès Retounen) ​ Seaford House ki ka geri ou Foster Group la ​ Antrene antrenè a: Chòk Enfòme Swen pou Kominote a

  • Children & Families First | Healthy Babies | Nurse-Family Partnership

    Quick Links for Nurses NURSE FAMILY PARTNERSHIP Build a thriving future for you and your baby while your pregnant with your first child! COVID-19 UPDATE - Nurse Family Partnership is accepting new enrollment and will continue services via Video Conference and/or Telehealth. We will assist you with technology and connection as needed and available. Becoming a parent for the first time can be overwhelming. You probably have a lot of questions. Nurse Family Partnership is a no-cost home visiting program for qualifying first time moms who are 28 weeks pregnant or less. Your personal nurse will provide support, answer your questions, and most importantly be there when you need them most through your pregnancy and until your baby is two years old. Enroll today to create a better future for you and your baby! OUR PROGRAM We match you with a personal nurse who will visit your home throughout your pregnancy, all the way up until your child's second birthday. Your nurse will talk with you about pregnancy, parenting, your child’s health and development, and whatever else is on your mind. Our goal is to help you have a healthy pregnancy, healthy birth, a healthy baby and plan for your ongoing success and self-sufficiency! Click below to learn more: For Your Pregnancy ​ Share healthy ways to care for yourself and your baby ​ ​ Help you understand danger signs and risks ​ ​ Prepare you for what to expect during labor and delivery For Your Baby ​ Show you how to feed, bath and put your baby safely to sleep ​ ​ Teach you how babies learn and grow ​ ​ Support your breastfeeding Just For You ​ Connect you with resources like medical, mental health, education and employment ​ ​ Discuss your future goals ​ ​ Give you a safe place to ask questions and get answers. OUR SERVICES DO I QUALIFY? Nurse Family Partnership provides FREE services to those who qualify. We embrace diversity and welcome mothers of all ages, gender identities, and immigration statuses. Eligibility is determined based on one or more of the below: ​ - You are a first time pregnant mother* - You are less than 28 weeks pregnant* - You live in the state of Delaware - You meet the income requirements - You qualify for Medicaid / SNAP/ WIC / TANF ​ *If this is NOT your first pregnancy or you are already more than 28 weeks pregnant (7 months), please click HERE to learn about our Healthy Families Delaware program. ENROLL TODAY! Click the button below and complete our simple interest form. We'll contact you to answer your questions, tell you more about what we can offer you and your baby and guide you through the application process. We also accept referrals from family members, doctors, support workers, and anyone seeking to connect a first time mom to the support she deserves. Enroll or Refer QUESTIONS? Need to speak to someone? Unsure about eligibility? Looking to refer a pregnant mom to our program? We are happy to help! Give us a call: ​ 302-604-6301 or 800-220-3092

View All