top of page

SANT RESOUS ADOLESAN

ARCLogo_CMYK.jpg

ARC (Adolescent Resource Center) se yon pwogram konplè konsèy, edikasyon ak sèvis medikal pou jèn yo, pou ede diminye konpòtman ki pran risk, espesyalman ki gen rapò ak sante seksyèl.


Pwogram ARC la travay ak gwoup ak endividi pou ede adolesan ak jèn adilt kreye epi kenbe atitid, konpòtman, ak chwa ki an sante, ki responsab sou seksyalite yo. 

Konsèy ak

Sèvis Medikals

Èske w bezwen konsèy ak sèvis medikal ki baze sou klinik nan New Castle County? 

Sesyon edikasyon an gwoup

Èske w se yon edikatè ki ta renmen pote sijè seksyalite moun nan lekòl ou oswa nan sant kominotè w la?

Edikasyon pou Pibète senkyèm ane

Nanfòmasyon pou moun kap bay swen yo.

bottom of page