aa web banner static.png

Our Name Is
Our Promise

Pwomès nou vle di: Sante, sekirite, ak byennèt ou menm ak fanmi ou se pi gwo priyorite nou.

KIJAN NOU KAPAB EDE OU JODI A?

Pwomès nou vle di: Bay bon sèvis yo, pou bon moun yo, nan bon moman.

Ede ou avèk siksè nouri devlopman pitit ou a.

Patenarya Fanmi Enfimyè

Healthy Families Delaware

DE ESPWA

Pwogram Parenting Ankourajan

Etabli estabilite, asire sekirite, & kenbe fanmi yo ansanm.

Ranfòse Fanmi yo

Evalyasyon Fanmi ak Repons Entèvansyon (FAIR)

Fonksyonèl Terapi Fanmi

Konekte timoun yo nan relasyon ki an sekirite, ki estab, ak ankourajan.

Swen adoptif & Adopsyon

Seaford House

Konsèy Post Adopsyon

Fanmi Rechèch & Angajman

Ogmante aksè a bon kalite edikasyon timoun piti.

Delaware Stars

Head Start & Bonè Head Start

Pwogram Manje Swen Timoun ak Granmoun

Kapasite Grant

Sipòte ladrès akademik, sosyal, ak emosyonèl pitit ou a.

Lekòl kominotè yo

Sant Konpòtman Sante Resous pou Adolesan

CBITS & rebondisman tounen

Diminye estrès nan ede ou satisfè bezwen konkrè fanmi ou.

AccessCare: Referans Swen Timoun

Jis nan tan swen

Seaford Kominote nan espwa

Sipò Referans Wraparound

Pwomès nou vle di: Kreye espwa, opòtinite ak chanjman pozitif ki transfòme lavi ak avni.

Pwomès nou an vle di: Timoun yo nouri, an sante, epi san danje; moun yo valè ak fleksib; ak fanmi yo fò ak endepandan.