CFF Head Start Reouvri Sondaj pou Fanmi yo
1. Mwen gen pitit (ren) nan oswa espere ale nan (chwazi tout sa ki aplike)
arrow&v

3. Sekirite pitit ou se premye priyorite nou. Nou deja ap planifye pou pran etap sa yo pou kenbe sekirite devan ak sant lè nou re-louvri pòt nou yo:

- Pwofesyonèl netwayaj gwo twou san fon nan tout Sant anvan ouvèti

- Modifye gout-off ak pick-up orè limite trafik la

- Tanperati ak siveyans sentòm pou tout timoun ak anplwaye k ap antre nan bilding nou yo chak jou

- Chak jou dezenfekte nan tout salklas yo, ekipman ak jwèt, blanchi anplwaye yo ak mask twal timoun & kabann

- Pi piti gwosè klas ak pratik distans sosyal fè respekte restriksyon ant salklas yo.

Avèk mezi sa yo an plas, èske ou ta santi ou an sekirite lè ou voye pitit ou tounen lekòl dèyè?

4. Pou reyalize pi piti gwosè klas yo, nou ka bezwen ajiste orè timoun yo pou sèvi tout timoun yo. Desizyon sa yo ka bezwen pou yo baze sou orè pèsonèl ak sant netwayaj yo.

Kilès nan orè sa yo ki ta satisfè bezwen fanmi ou pi bon an?
5. Nan moman sa a, ou ta prefere pitit ou a ale nan Pwogram Head Start an pèsòn oswa atravè aprantisaj aleka?
6. Si yon sant ki baze sou plas pa disponib, ou ta enterese nan yon opsyon aprantisaj aleka?
7. Èske pitit ou a bezwen transpò pou li ale nan pwogram Head Start la?
8. Si ou pa gen aksè a aprantisaj aleka, ki sa ou bezwen?
9. Èske ou bezwen nenpòt resous adisyonèl oswa sipò nan moman sa a? (Tanpri chwazi TOUT sa ki aplike)
10. Nou pral gen yon pwogram manje nan sant nou an pou timoun ak fanmi yo. Èske ou ta renmen patisipe nan pwogram sa a?
11. Si ou ta renmen patisipe nan pwogram manje a, èske ou kapab ale nan youn nan sant Head Start yo pou ranmase manje oswa èske w ap bezwen livrezon manje?
12. Èske granmoun nan kay ou ap travay kounye a a plen tan oswa nan lekòl la?
13. Èske pitit ou gen yon IEP / IFSP?
14. Èske gen moun ki lakay ou ki gen maladi sentòm COVID-19?
16. Kouman ou ta to kontakte ou ak Pwogram Head Start CFF depi nou te anonse chanjman an?
17. Ki fason ou pi pito pou kontakte ou?

18. Tanpri, ban nou enfòmasyon pou kontakte kòman ou ta renmen resevwa enfòmasyon Head Start.

Si ou vle, nou ta renmen gen yon swivi konvèsasyon avèk ou sou repons ou yo. Tanpri bay enfòmasyon kontak ou anba a pou nou ka rive jwenn deyò.

MÈSI!

Nou te resevwa repons ou yo.