top of page
Daycare Center

PWOGRAM GRATIS KAPASITE

Amelyorasyon kalite estrateji asistans teknik ak resous sibvansyon pou pwogram swen ki gen lisans

The Capacity Program is on hold! Check back soon!

Timoun ak Fanmi Premyèman, an konjonksyon avèk Depatman Edikasyon Delaware, kontan pou bay resous sibvansyon pou amelyorasyon kalite ak estrateji asistans teknik ki asosye atravè Kapasite Sibvansyon an. Sibvansyon sa yo akòde nan pwogram ki kalifye ki gen lisans pou swen timoun yo nan lòd yo amelyore kalite swen pou timoun ak ogmante rezèv la nan swen nan zòn kote li limite.

(...)

KATEGORI FINANSMAN SIB

Prim Sibvansyon Kapasite yo gen entansyon bay resous ki pral amelyore kalite swen nan pwogram yo, ak bati rezèv la nan swen pou timoun ki nan rezèv limite nan youn oswa tout domèn sa yo:

 • Timoun ki bezwen swen pandan lè ki pa tradisyonèl yo (defini kòm swen bezwen yon minimòm inèdtan anvan 7:00 am, jiskaske yon minimòm inèdtan apre 6:00 pm, ak / oswa swen ki nesesè nan wikenn)

 • Timoun ki ap aprann lang angle;

 • Timoun ki gen bezwen espesyal (defini kòm timoun ki gen yon IFSP, IEP, 504 ak / oswa yon plan sante konpòtmantal oswa mantal jan yon espesyalis konpile);

 • Tibebe ak timoun piti (defini kòm nesans jiska 36 mwa).

ENFAS sou zòn ki gen gwo bezwen yo ak enskripsyon POC:
Pwojè a pral chache elaji oswa amelyore swen ki san danje, an sante, ak apwopriye, ak yon anfaz sou sèvi timoun ki pa gen anpil revni nan zòn ki gen anpil bezwen yo. Tanpri gade nou Gid pou Sibvansyon Kapasite yo  dokiman pou detay sou zòn ki gen gwo bezwen ak enskripsyon POC kòm yon pousantaj nan total enskripsyon pwogram total.

(...)

PRENT SUBVANSYON 2021 KAPASITE

Dat enpòtan | Dat limit aplikasyon:

 • Prentan 2021 Kapasite Sibvansyon Aplikasyon an ap louvri Lendi, 15 Mas, 2021

 • Aplikasyon yo dwe resevwa pa pita pase midi nan Vandredi, 16 avril, 2021.

 • Tout pwogram dwe ranpli yon aplikasyon epi soumèt li nan dat limit la afiche pou konsiderasyon finansman.

(...)

Kondisyon pou Kalifikasyon | Ki moun ki ka aplike?

 • Kalifye pwogram swen timoun ki gen lisans nan tout twa konte yo nan eta Delaware.

 • Pwogram gadri a dwe patisipe aktivman nan Delaware Stars oswa Bridge to Stars.

 • Pwogram gadri a dwe ranpli lòt kondisyon espesifik sou kalifikasyon jan sa endike nan dokiman Gid pou Sibvansyon Kapasite nou an.

(...)

Dokiman Obligatwa | Ki sa ki Soumèt?

 • Aplikasyon yo dwe bay yon plan detaye ki endike bezwen pou finansman ki gen ladan spesifik sou ki jan yo pral itilize finansman an, ak ki jan amelyorasyon yo oswa amelyorasyon pral kreye fant oswa amelyore kapasite yo bay swen nan Kategori yo Finansman vize idantifye nan tèt la nan paj la.

 • Aplikasyon yo oblije genyen ladan yo yon terminée Grant Aplikasyon AK Sipleman Aplikasyon .

 • Aplikasyon yo revize pa Kapasite Grant Komite a Advisory epi yo pa garanti yo dwe apwouve.

bottom of page